Stadgar

Stadgar för ”Svensk förening för palliativ vård av barn och unga” – del av svenska barnläkarföreningen

Ändamål och verksamhetsområde

§1. Föreningen är en multidisciplinär nationell sammanslutning av personer från olika yrkesgrupper huvudsakligen verksamma inom hälso- och sjukvård för barn och unga, med särskilt intresse och engagerade för palliativ vård. Föreningen är en ideell allmännyttig intresseförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF).

§2. Föreningens syfte är:
Att främja intresset och kunskap om palliativ vård av barn och unga.
Att främja utbildning, utveckling och forskning kring palliativ vård för barn och unga.
Att sprida kunskap om behovet av palliativ vård för barn och unga inom kliniska och vetenskapliga verksamhetssfären och allmänheten. Delta i debatten, möten och sammankomster (kongresser) för att föra ut kunskap och nya forskningsrön
Medverka till att palliativ vård för barn och unga är förankrad inom berörda delar av sjukvården.
Underlätta bildandet av regionala och lokala initiativ för palliativ vård av barn inom sjukvården.
Stödja och delta i nätverk verksamma i Sverige, Norden och internationellt för att främja utvecklingen av palliativ vård av barn och unga.
Att utgöra remissinstans inom BLF i frågor rörande palliativ vård av barn och unga både inom barn- och ungdomsmedicin samt i övrig specialiserad palliativ vård.

§3. Möte 2 gånger per år vara av ett är ett årsmöte som skall utlysas minst 8 veckor innan aktuellt möte. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar kan ge en annan medlem i föreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.

§4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsansvarig samt minst två övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. Styrelsens sammansättning bör i görligaste avspegla en geografisk spridning över Sverige. 50% av styrelsens medlemmar måste vara närvarande för att styrelsen skall anses beslutsmässig.

§5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, dvs från innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.

§6. En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

§7. Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

§8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLFs styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning.

§9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet.

§10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen. Medlemsförteckningen uppförs och uppdateras minst en gång årligen.

§11 Intresseföreningen skall hålla två möten per år. Därtill kommer det antal medlemsmöten och styrelsemöten som styrelsen anser nödvändiga.

§12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 4 v före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.


access_time 2023-05-17 10:20:13

event Kalender